CHANG Jae-bok 장재복
Organisation Internationale de la Francophonie 現 프랑코포니(OIF)
Ambassadeur 정부대표

학 력
o 1988. 2 서울대 불문학과 졸

경 력
o 1988. 6. 외무부 입부(88.4. 제22회 외무고시)
o 1997. 6. 주국제연합2등서기관
o 2000. 6. 주가나1등서기관
o 2002. 12. 주스위스참사관
o 2005. 6. 의전2담당관
o 2007. 7. 인권사회과장
o 2008. 12. 주프랑스참사관
o 2009. 6. 주유네스코공사참사관
o 2012. 2. 의전기획관
o 2014. 4. 주밀라노총영사
o 2017. 12. 본부대사
o 2018. 5.14.- 불어권국제기구(OIF) 정부대표